Regulamin Serwisu Biznes Zone

świadczonych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

 z siedzibą w Warszawie

Regulamin obowiązuje od dnia 18.09.2023 roku.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z Serwisu oraz rodzaje i zakres świadczonych przez Serwis Usług.

5. Usługobiorca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6. Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji. Użytkowanie Serwisu bez rejestracji. Korzystanie z Serwisu bez rejestracji jest równoznaczne z zawarciem przez Usługobiorcę (klienta) z Serwisem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Serwisu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu.

8. Korzystanie z Serwisu w zakresie przeglądania informacji jest bezpłatne.

9. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem[u1] https://biznes-zone.com/regulamin/

10. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies. 

11. Z usług Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, które mają możliwość występowania w Serwisie jako osoba prywatna, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba uprawniona do reprezentacji przedsiębiorstwa lub osoby prawnej.

12. Serwis obsługuje Użytkowników na terytorium Polski.

13. Zamieszczone w Serwisie ceny są cenami orientacyjnymi i nie są wiążące. Umieszczone ceny służą udzieleniu ogólnej informacji na temat przedziałów cenowych, a wskazane ceny mogą ulec zmianie. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Fundacja – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, 18 piętro, Atlas Tower, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000442857, numer NIP: 5213641211, numer REGON: 146433467, numer BDO: 000460502;
 2. Serwis – Serwis internetowy Biznes Zone działający pod adresem biznes-zone.com prowadzony przez: Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, adres do doręczeń: al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, 18 piętro, Atlas Tower, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000442857, numer NIP: 5213641211, numer REGON: 146433467, numer BDO: 000460502;
 3. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy Serwisu zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu umożliwienia kontaktu przez Fundację;
 • Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 Prawo przedsiębiorców, a także osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, korzystająca z Usług.

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Do przeglądania Serwisu, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies; na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;

c) akceptacja niezbędnych plików cookies.

3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację Usługi, za co StartUp nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4 Formularz kontaktowy

 1. Podanie danych w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne 
 2. Brak podania danych w Formularzu kontaktowym może uniemożliwić kontakt ze strony Fundacji. 
 3. Po wysłaniu wiadomości przez Formularz kontaktowy, Fundacja skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie w celu przedstawienia oferty.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane dane uniemożliwiające kontakt.

§ 5 Dane kontaktowe

Użytkownik  może kontaktować się z Fundacją:

1) telefonicznie, pod numerem: +48 790 394 777;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail bartosz.przeslanski@biznes-zone.com,

3) przez Formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 2. Fundacja informuje, że wyświetlanie wizualizacji w systemie teleinformatycznym Użytkownika, podczas korzystania z Serwisu, jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Użytkownika a rzeczywistym wyglądem Sali konferencyjnej, nie mogą być podstawą reklamacji.
 3. Fundacja informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Fundację wyłącznie dla celów informacyjnych.
 4. Fundacja w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Fundacja zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności Serwisu, w  szczególności w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.
 6. Fundacja zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.) . Użytkownicy oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Fundacji oraz podmiotom trzecim. Fundacja lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Fundację na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

 

W ramach naszej strony wykorzystywane są pliki cookies w celach technicznych, analitycznych i marketingowych. Pełne informacje o ich działaniu oraz wytyczne jak wyłączyć cookies znajdują się w naszej Polityce Cookies.